FOOD CONSULTING - друштво за консултантски услуги

GlobalGab
ФИРМА
Дејност
Имплементиран стандард
веб страна
МЕДИУМ ЕКСПОРТ
Трговија со земјоделси производи
GlobalGab
 
СВИСЛИОН - АГРАР
Производство на јаболка
GlobalGab
 
ЗЕЛЕНА КУЌА
Производтво на зеленчук
GlobalGab
 
ФРИЗ МАК - РУДИНЕ
Преработка на сливи и вишни
GlobalGab
 

Интегриран систем HACCP и GlobalGab
ФИРМА
Дејност
Имплементиран стандард
веб страна
ДАНИВО
Преработка и производство на ориз
GlobalGab & HACCP
 

  © Food Consulting webmaster