FOOD CONSULTING - друштво за консултантски услуги

ISO 9001:2000
ФИРМА
Дејност
Имплементиран стандард
веб страна
ИЗГРЕВ ИНЖЕНЕРИНГ
Градежни работи
ISO 9001:2000
АДОНИС
Изведба на ниска градба
ISO 9001:2000
ФОРВАРД
Изработка на софтвери
ISO 9001:2000
ФИЛИП II
Кардио хирургија
ISO 9001:2000
МЗТ КОМЕРЦ НОВА
Продажба на oдлеаноци од железо и обоени метали
ISO 9001:2000
ФИЛА ФАРМ
Веледрогерија
ISO 9001:2000
АКВА ТРЕЈД
Средства за хигиена
ISO 9001:2000
ВЕНЕКС
Трговија со канцелариска опрема
ISO 9001:2000
БИОСТАРТ
Продажба на лабараториска опрема
ISO 9001:2000

ISO 22000:2005
ФИРМА
Дејност
Имплементиран стандард
веб страна
АЛТРА
Преработка и одржување на земјоделски производи
ISO 22000:2005
БОНУМ
Производство на конзервирани производи
ISO 22000:2005
СВИСЛИОН - СКОПЈЕ
Производство на кондиторски производи
ISO 22000:2005
СВИСЛИОН - АГРОПЛОД
Производство на кондиторски производи
ISO 22000:2005
ПИК КО
Производство на прехрамбени производи
ISO 22000:2005

ISO 17020
ФИРМА
Дејност
Имплементиран стандард
веб страна
МАК ИНСПЕКТ
Инспекциско тело за нафтени деривати
ISO 17020

ISO 13485:20003 - CE знак
ФИРМА
Дејност
Имплементиран стандард
веб страна
ВЕЛИДЕНТ
Производство и трговија на материјали за стоматологија
ISO 13485 :20003 - CE знак

 


  © Food Consulting webmaster