DW 27.08.2010 Концерните профитираат од „халал“ пазарот... повеќе

Дневник 11.01.2010 Халал и на македонските трпези... повеќе

АЛСТА-М 16.10.2009 „Економски мага-зин“: Дали серти-фикатите можат да гарантираат Халал храна... повеќе

КАНАЛ 5 30.09.2009 Од утре ХАСАП за производи од живо-тинско потекло... повеќе

АЛСТА-М 10.09.2009 Голем интерес за ХАЛАЛ-стандардите повеќе

СТОПАНСКА КОМОРА 11.09.2009 Макeдонската еко-номија во услови на светска финнсиска криза треба... повеќе

КАНАЛ 5 10.09.2009 Македонските ко-мпании го воведу-ваат ХАЛАЛ станда-рдот, граѓаните... повеќе

КАНАЛ 5 28.08.2009 Со ХАЛАЛ сертифи-кат до нови пазари, Македонските ко-мпании ќе воведат.. повеќе