FOOD CONSULTING - друштво за консултантски услуги

Александра Марковска
email: markovska@fc.com.mk
   
Образование:
 
 • Дипломиран инженер по биохемија
    (Универзитет "Св.Кирил и Методиј" Природно Математички Факултет, насока    Биохемиско физиолошка)
 • Обуки и квалификации:
   
 • Обука за интерен проверувач за НАССР, ИСО 9001:2000,
 • Тренинг курс за ГЛОБАЛГАП (овошје и зеленчук)
 • Обука за водечки аудитор за ИСО 22000:2005
 • Обука за изработка на проекти за ИПА програмата
 • Семинар за одржливо управување со вода - БЕНА - Медицински    факултет
 • Обука за водечки оценувачи за ИСО 9000:2000 серијата
 • Обука за (Public realtions, Marketing and Business)
 • Обука за IPPC
 • Семинар за Меѓугранична соработка и градење на институции за подготовка на     Грантови
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • OHSAS 18001:2007 Occupation Health and Safety Management Systems     Auditor/Lead Auditor Training Course- IRCA Certified
 • Обука за советник / консултант Халал квалитет
 • Активности:
   
 • Консултант за: ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, ИСО 22000:2005, НАССР и     ГЛОБАЛГАП
 • Консултант за HALAL
 • Консултант за KOSHER
 • Интерен проверувач за: ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, ИСО 22000:2005,     НАССР
 • Тренер за курсот Водечки оценувачи на Системот за управување со безбедност     на храна
 • Изработка на проекти за ИПА програмата и Рамковната програма РП 7

 • Ирина Паневска
  email: infocentar@fc.com.mk
     
  Образование:
   
 • Дипломиран технолог
    (Универзитет "Св.Кирил и Методиј"-Технолошко-металуршки факултет, насока:    Био-прехранбено инженерство)
 • Обуки и квалификации:
   
 • Подготовка на лаборатории за акредитација
 • Quality Management System Internal auidit in a Laboratory ISO/IEC 17025:2005
      No. LAB/15513-2005/2006
 • Food Safety ISO 22000:2005 Implementing and Auditing No:788
 • Обука за интерен проверувач за системот за управување со квалитет
      ISO 9001:2000 Br.15917-2006/2007
 • Internal auditor Training course ( Integrated management System ISO 9001:2000/     ISO 14001:2004/ OHSAS 18001) No: Q/E/O- 070524-07
 • Семинар за ISO 22000 Food Safety Management System
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • Активности:
   
 • Менаџер за квалитет
 • Интерен проверувач за: НАССР, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, 17025:2005,     OHSAS 18001, ISO 14001:2004
 • Консултант за: НАССР, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, 17025:2005,
      OHSAS 18001, ISO 14001:2004

 • Васил Трпевски
  email: trpevski@fc.com.mk
     
  Образование:
   
 • Дипломиран агроном
    ( Универзитет "Ларенстеин"- Холандија; насока: Интернационална Хортикултура и    Маркетинг)
 • Обуки и квалификации:
   
 • Водечки оценувач за GLOBALGAP
 • Барања на Органско производство
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • Активности:
   
 • Имплементација на GLOBALGAP
 • Имплементација Органско производство

 • Ирена Коневска
  email: konevska@fc.com.mk
     
  Образование:
   
 • Дипломиран технолог
    (Универзитет "Св.Кирил и Методиј"-Технолошко-металуршки факултет, насока:    Био-прехранбено инженерство)
 • Обуки и квалификации:
   
 • Обука за интерен проверувач за НАССР, ISO 9001:2000
 • Тренинг курс за EUREPGAP (овошје и зеленчук)
 • Обука за водечки аудитор за ISO 22000:2005
 • Обука за (Public relations, Marketing and Business)
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • Активности:
   
 • Консултант за: НАССР, ISO 9001:2000, EUREPGAP и ISO 22000:2005
 • Интерен проверувач за: НАССР, ISO 9001:2000, EUREPGAP

 • Александар Тодоровски
  email: todorovski@fc.com.mk
     
  Образование:
   
 • Дипломиран Економист
    (Економски Универзитет Варна Р. Бугарија, Факултет Управување, насока    Маркетинг)
 • Обуки и квалификации:
   
 • Сертифициран водечки оценувач за ISO 22000:2005
 • Сертификат за управување и припрема за проекти за FP7 (рамковна прогр. бр. 7)
 • Обука за припрема на проети за достап до европските фондови наменети за МСП
 • Советник за претпроемништво генералист во програмата за ваучерско советување     на АППРМ
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • Активности:
   
 • Имплеметирање на : ISO 9001:2000, HACCP, ISO 22000:2005
 • Консултации и изготвување на проекти за добивање на финасиски средства од     донаторски програми
 • Изработка на проекти за достап до Европските фондови за развој на МСП ( IPA,     FP7, CIP, PSOM)
 • Изготвување на бизнис и маркетинг план и стратегија

 • Вања Петрушевска
  email: petrusevska@fc.com.mk
     
  Образование:
   
 • Дипломиран инженер по хемија
    (Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Институт за хемија)
 • Обуки и квалификации:
   
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • Basic HACCP class
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • Активности:
   
 • Консултации при изработка на системи за безбедност на храна на основа на     НАССР принципите
 • Консултации при изработка на системи засновани на ДПП добри производствени     пракси
 • Консултации при изработка на еколошки елаборати

 • Мирјана Станковска
  email: stankovska@fc.com.mk
     
  Образование:
   
 • Дипломиран Економист
    (Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Економски факултет отсек Надворешна    трговија)
 • Обуки и квалификации:
   
 • Имплементација на ISO 9001:2000
 • Космо иновативен центар - Сметководство
 • ISO 9001: 2008 Auditor/ Lead Auditor Training Course - IRCA Certified
 • Активности:
   
 • Собирање и анализа на референтни информации поврзани со консултантските     активности
 • Одговорна за финансиско работење и сметководство
 • Account Manager
 •  


    © Food Consulting webmaster